Випуск 3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Панов В.О
ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ, БЕЗРОБІТТЯ І ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1990-ТІ РР.

Вегеш М.М., Палінчак М.М
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ІСНУВАННЯ КАРПАТО-УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1938-1939)

Велінець Ю.І
РОЗБУДОВА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПЕРШІ ШАХТАРСЬКІ КОЛЕКТИВИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 50-Х РР. ХХ СТ.

Кожухаренко Л.В
ВІД ДОБРОЧИННОСТІ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Коцур В.В
УГОРСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА У ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ: МОВНИЙ ЧИННИК

Левенець О.М
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ КЛАСАХ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СЕРЕДИНІ 60-Х РР. ХХ СТ.

Хоркава І.І
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ У ЛЬВОВІ У РОБОТІ «ЧИТАЛЬНІ УКРАЇНСЬКИХ БОГОСЛОВІВ ІМ. М. ШАШКЕВИЧА» ВПРОДОВЖ 20 – 30-Х РР. XX СТ.

Яшин В.О
ДИСКРИМІНАЦІЯ ЄВРЕЙСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ДОМІНУЮЧЕ СТАНОВИЩЕ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНИХ СТОСУНКАХ З ЄВРЕЙСТВОМ СМУГИ ОСІЛОСТІ (ЗА РОСІЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ІІ ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

РОЗДІЛ 2 ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Искендерова Н.Е
ПАРЛАМЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ФРАКЦИИ, СОЗДАННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ В ПЕРВОМ ПАРЛАМЕНТЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Ціватий В.Г
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ДИПЛОМАТИЧНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ В ІСТОРИЧНОМУ СПАДКУ ФРАНЧЕСКО ГВІЧЧАРДІНІ (1483–1540): ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ДИСКУРСИ ДОБИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ

РОЗДІЛ 3 ЕТНОЛОГІЯ

Босак Едгар, Капітан Л.І
ОБРАЗ ПОЛЯКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ: ФОРМУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ

Балагадирова Парвана Тебриз гызы
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИКА-ВОСТОКОВЕДА А.Е. КРЫМСКОГО ПО ИСТОРИИ КАБАЛЫ

Лукашенко А.І
ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДУАЛІЗМ І ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА (І–ХІ СТ.)

РОЗДІЛ 4 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Севда Абдуллаева
ИЗ ИСТОРИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КАЗЕННЫХ ДЕРЕВНЯХ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.

Богданова Т.Є
ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Анар Керимли
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ЦАРСКОЙ РОССИИ В СКОТОВОДЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Кухарєва Н.М
МУЗЕЙ ЗАПОВІТУ Т. Г. ШЕВЧЕНКА: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

Пивоваренко О.А
ВЕГЕТАРІАНСЬКА ПЕРІОДИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Цихуляк І.М
ІДЕЇ СУВЕРЕННОСТІ ТА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОТЦЯ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА

Copyright © 2014-2024. Міжнародні відносини